ESG

Gemenskap finns i vårt DNA

Att ta ansvar och visa respekt ligger oss varmt om hjärtat genom hela vår historia och det sätt vi bedriver verksamhet på. Det gäller även i vårt arbete med ESG.

ESG står för Environmental, Social, och Corporate Governance (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och är en internationell standard för hur verksamheter bör arbeta med hållbarhet. För vissa är det ett krav, men för oss är det något som känns meningsfullt och som faller sig naturligt.

Vi har under lång tid tagit ett aktivt samhällsansvar. Det gör vi bland annat genom att erbjuda olika anställningsformer och vi ser det som värdefullt att löpande ha praktikanter i verksamheten. Vi stöttar även utvalda lokala föreningar, och har som grund till vårt nuvarande ESG-arbete tidigare arbetat med både CSR och FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi tror på öppenhet i försörjningskedjan

Vi har ett internationellt nätverk av strategiska samarbetspartner och producenter, där varje partner är specialist inom sitt område och har valts ut baserat på yrkesmässiga kunskaper samt krav på etik och livsmedelssäkerhet.

Vi ställer krav på vår försörjningskedja och tar ansvar för att den är etiskt försvarbar genom strikta krav på hållbarhet och socialt ansvar. Kraven finns beskrivna i vår uppförandekod som är baserad på principerna i FN Global Compact med krav som rör bl.a. barnarbete, mänskliga rättigheter, likabehandling, antikorruption, miljö och säkerhet. Alla samarbetspartner och producenter åtar sig att följa vår uppförandekod.

Vår försörjningskedja ser olika ut beroende på om det gäller ingredienser, förpackningar, ProCera® ostvax eller Procudan Blends. Vi har produktion på huvudkontoret i Kolding i Danmark, men anskaffar även produkter globalt. Merparten av varorna säljer vi i Skandinavien, men ProCera® ostvax säljs över hela världen.

ESG förenar vårt arbete med CSR och hållbarhet

ESG: Vårt sätt att arbeta nu

Under 2022 övergick vi till att använda ESG som vårt huvudsakliga verktyg för att främja en ansvarstagande och hållbar verksamhet. Vi har tidigare, under många år, arbetat utifrån både CSR, hållbarhet och FN:s globala hållbarhetsmål.

I följande avsnitt beskriver vi våra främsta insatser inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Nya initiativ och åtgärder tillkommer kontinuerligt inom respektive område. Vi planerar bland annat att upprätta en grundläggande ESG-rapport under 2024.

Nya medarbetare och kompetenser

I och med det ökade behovet av rapportering strävar vi kontinuerligt efter att anpassa nuvarande medarbetares kompetens och stärka de interna processerna. Vi har anställt en kvalitets- och miljöchef, och nu senast har vi förstärkt teamet med en särskild ESG-koordinator.

Insatser inom Environment

Environment omfattar områden som miljö, klimat och naturresurser.

Environment

De viktigaste insatsområdena just nu är:

1. Certifierade enligt ISO 14001-standarden

För att säkerställa att vårt miljöarbete uppfyller internationella standarder är vi certifierade inom miljöledning i enlighet med ISO 14001. Vi har satt upp fyra miljömål där vi arbetar med att kartlägga data och klimatpåverkan inom scope 1 och 2. Syftet är att ta reda på hur vår egen produktion och vårt lager ser ut som grund för arbetet med våra försörjningskedjor.

2. Minskningar inom produktion och lager

Våra anläggningar använder miljövänlig el, som via ursprungsgarantierna för förnybara energikällor kommer från miljövänliga, nordiska vindkraftverk. Samtidigt är anläggningen för vår produktion och vårt lager optimerad med modern, energisparande teknik. En miljövänlig kylanläggning med värmeåtervinning och effektiv belysning har minskat elförbrukningen med totalt 65 procent.

Vi använder återanvändbara behållare till flytande livsmedel. De rengörs enligt de strikta krav som gäller för livsmedel. Tack vare de senaste metoderna har vattenförbrukningen minskat med 80 procent per behållare.

Vår lagerhållning optimeras löpande baserat på efterfrågan och de leveransplaner vi avtalar med våra kunder. Det ger minskat svinn. Vi ser dessutom till att restprodukter från våra lager återanvänds i andra sammanhang, till exempel till djurfoder. Den interna avfallssorteringen har också satts i system, så att så mycket avfall som möjligt återvinns.

3. Lösningar som motsvarar miljökraven

Som livsmedelsverksamhet har vi flera års erfarenhet av att uppfylla de höga kraven på spårbarhet, dokumentation och öppenhet i enlighet med gällande lagstiftning. Den erfarenheten drar vi nytta av inom miljöområdet, då vi redan idag för en tät dialog med våra samarbetspartner och producenter kring kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Ursprung anges för samtliga varor, och eftersom vi inom flera affärsområden gör inköp från flera delar av världen kan vi sätta samman leveranslösningar som tillgodoser precisa miljökrav. Tillsammans med kunderna tar vi fram skräddarsydda lager- och logistiklösningar med möjlighet till både direktleverans och lagermöjligheter, där flera varor kan packas och skickas med fulla lastbilar.

4. Rätt sortiment och rådgivning

Vi anpassar kontinuerligt vårt produktsortiment utifrån utbud och efterfrågan, men också med framtiden i åtanke.

År 2021 öppnade vi en ny blandningsanläggning för livsmedelsingredienser, som möjliggör blandningar och ompaketering anpassade efter kundens produktionslinjer.

Under 2023 lanserade vi ett 100 % naturligt ostevax som ett alternativ till traditionellt ostvax, vilket är baserat på fossila råvaror.

Vi delar också med oss av vår kunskap så att kunderna har så bra underlag som möjligt när de ska fatta beslut. Det handlar bland annat om hållbara förpackningslösningar och receptoptimeringar.

Biodling och blomsteräng

Industrikvarteret i västra Kolding i Danmark har fått mer liv och färg, eftersom vi har satt upp bikupor och planterat blomsterrader och en perennrabatt med blommor som blommar från tidig vår tills vintern gör sitt intåg.

 

På så sätt erbjuder vi kontinuerlig tillgång till nektar och pollen till våra egna bin, men även till flera andra arter av pollinatörer såsom bin, fjärilar och blomflugor.

Insatser inom Social

Inom det sociala området ingår vår inkluderande inställning samt medarbetarnas trivsel. Det omfattar även vårt förhållande till övriga samhället samt ansvaret att tillhandahålla säkra och hälsosamma produkter.

Social

Våra viktigaste insatsområden är:

1. Trivsel: En hälsosam och säker arbetsplats

Det ska vara hälsosamt att gå till arbetet, både fysiskt och psykiskt, och en hälsosam arbetsmiljö är vårt gemensamma ansvar.

Trivsel och engagemang hänger tätt ihop för oss. Vi vill att trivseln ska vara närvarande i allt vi tar oss för. Trivsel handlar för oss om att lämna plats för att de goda idéerna, lösningarna och relationerna ska kunna spira och växa sig starka, hälsosamma och värdefulla.

Säkerhet är också absolut högsta prioritet i vårt dagliga arbete, och vi optimerar och utvärderar löpande våra processer. Medarbetarna vidareutbildas, så att de alltid har den senaste kunskapen och de modernaste verktygen, vilket bidrar till en trevlig, hälsosam och säker arbetsplats.

Alla medarbetare har tillgång till personalförmåner i form av massage, frukt och lunch, och har även en sjukförsäkring via pensionsavtalet.

2. Vi anställer baserat på kvalifikationer

Det är viktigt för oss att förhindra alla former av diskriminering. Oavsett om det rör ålder, kön, etnicitet eller religion. Både ledningen och personalstyrkan i stort har jämn fördelning mellan könen. När vi anställer nya medarbetare strävar vi efter att anställa de bästa talangerna, baserat på en kombination av personliga och yrkesmässiga egenskaper, utan utrymme för diskriminering.

Som arbetsgivare tar Procudan ansvar för trivseln genom regelbundna medarbetarsamtal, trivselundersökningar och arbetsplatsutvärderingar. Målet är att ge varje enskild medarbetare möjlighet att vara med och bestämma kring arbetsuppgifter samt möjlighet att utvecklas och bredda sin kompetens.

Vi säkrar inkludering för medarbetare genom att ta hänsyn till särskilda behov, och vi samarbetar med relevanta myndigheter genom att bland annat erbjuda praktikplatser och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Läs om tidigare praktikanter nedan.

3. Aktiv del av lokalsamhället

Vi är, och vill vara, en aktiv del av lokalsamhället. Vi stöder och sponsrar flera föreningar och bidrar på så sätt till att utveckla lokallivet och främja en aktiv fritid.

Det är viktigt för oss att vara engagerade i det lokala livet och att bidra till en aktiv fritid. Vi har under flera år sponsrat:

Därutöver är vi öppna för att engagera oss i och stötta olika grupper. Vi har på sistone också bidragit till julhjälpen och stöttat Team Rynkeby.

 

Laborant

 

Livsmedelsteknolog

 

Produktionsingenjör

 

Handelsekonom

 

Handelsekonom

 

Laborant

Insatser inom Governance

Governance fokuserar på öppenhet kring hur en verksamhet leds och att ansvaret fördelas.

Governance

Våra viktigaste insatsområden är:

1. Ansvarsfull och öppen ledning

Ledningens arbete grundar sig på ansvar och öppenhet. Procudan är ett familjeägt företag, som är organiserat som ett aktiebolag i enlighet med bolagsrätten. Det innebär bland annat att våra räkenskaper är offentliga handlingar, och att vi följer gällande regler kring vinstutdelning och eget kapital.

Procudan betalar skatt som aktiebolagsfilial i Sverige och som aktiebolag i Danmark. På så sätt understryker vi vår skyldighet att på ett rättfärdigt sätt bidra till välfärden i de samhällen där vi är verksamma.

Den oberoende revisionen av våra finansiella rapporter och transaktioner utförs av en erkänd internationell revisionsbyrå. Därmed säkerställer vi att vi uppfyller de högsta kraven på finansiell integritet, och att våra intressenter kan förlita sig fullt ut på de uppgifter vi lämnar.

2. En professionell styrelse

Procudans styrelse består av externa professionella medlemmar, som valts ut baserat på deras omfattande kompetens och förmåga att bidra till verksamhetens fortsatta tillväxt och framgång. Vår externa styrelse säkerställer att vi hela tiden utmanar oss själva och strävar efter förbättring, samtidigt som vi håller fast vid våra värderingar.

3. Ansvar för leveranskedjan

Vi ställer krav på vår försörjningskedja och tar ansvar för att den är etiskt försvarbar genom strikta krav på hållbarhet och socialt ansvar.

Kraven finns beskrivna i vår uppförandekod som är baserad på principerna i FN Global Compact med krav som rör bl.a. barnarbete, mänskliga rättigheter, likabehandling, antikorruption, miljö och säkerhet. Alla samarbetspartner och producenter åtar sig att följa vår uppförandekod.

4. Våra resurser skapar värde

Vi lever på att tillföra och frigöra resurser till våra kunders verksamheter. Vi tillför värde baserat på våra resurser med åtta delområden. Alla processer och riktlinjer uppdateras löpande i ett flexibelt ledningssystem.

IT-säkerhet och dataskydd är också hörnstenar i vår styrningsstruktur. Med vår GDPR-policy säkerställer vi att alla personuppgifter behandlas med största försiktighet och omfattande skydd, vilket är integrerat i vårt kvalitetsledningssystem för att garantera att policyn följs i praktiken och att den kontinuerligt underhålls och uppdateras.

Vi uppmuntrar dialog och har en platt organisationsstruktur där avståndet mellan medarbetarna och ledningen är kort. Vid missförhållanden som endast kan rapporteras anonymt till ledningen finns det ett visselblåsarsystem som kan användas.

Vårt ESG-team

Kontakta gärna en av följande medarbetare om du har frågor kring ESG eller om du behöver råd kring handelsrelaterade frågor.

ESG koordinator

Lone Skov
lsk@procudan.com
+45 3164 1266

Kvalitets- och Miljöchef

Mette Guldborg
mlg@procudan.com
+45 3164 1290

Försäljnings- och marknadsföringsdirektör

Martin Jakobsen
maj@procudan.com
+45 3164 1273

Avsluta prenumerationen när som helst längst ner i e-postmeddelanden eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pro@procudan.com

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.

Tidigare insatser och aktiviteter

Vi har i flera år genomfört olika initiativ av den enkla anledningen att det har känts meningsfullt. Vårt företagande bygger på starka värderingar, och varje insats har stöttat vårt sätt att driva verksamhet på och agera i samhället.

Gemensamt för alla aktiviteter och initiativ är att vi inte drar oss för att agera proaktivt. Det gäller både vid större strategiska insatser och vid mindre initiativ som drivits igenom av medarbetarna.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Vår första CSR-policy skrevs 2012, där vi satte ord på hur vi säkerställer att hänsyn tas till både anställda, ägare, lokalsamhället, kunder och leverantörer.

CSR-begreppet utvecklades mycket under de kommande åtta åren, då vi främst använde CSR för att beskriva vår hållning och vårt åtagande i förhållande till miljön och det sociala ansvaret. Allt detta sammanfattas i vår CSR-policy.

Hållbarhet och FN:s globala hållbarhetsmål

År 2020 lyfte vi upp hållbarhet som ett strategiskt insatsområde. Vi började bland annat att organisera arbetet med våra försörjningskedjor och se på konkreta mål för vår egen produktion och vårt lager.

Vi satte också fokus på fyra av FN:s mål för hållbar utveckling med handfasta beskrivna initiativ. Våra fyra utvalda mål är: