CSR

Att ha respekt och ta ansvar

Att ta ansvar och visa respekt ligger djupt i vår historia och vårt sätt att göra affärer. För os handlar respekt om att vara medveten om att alla har en roll och kan bidra när det gäller att utveckla värde tillsammans. Att ha och visa respekt för oss handlar om att ta hänsyn i ordets bästa mening.

Omtanke och respekt är på många sätt den enda vägen framåt när vi ska stötta varandra i kampen för allt bättre lösningar.

Jordens resurser är värdefulla på mer än ett sätt, och de bör därför användas hänsynsfullt. Med fokus på optimal användning av råvarorna hjälper vi till att minska mängden avfall och restprodukter och säkerställer återanvändning av råvaror som ett alternativ till att slänga dem.

Vi har utvecklat en etiskt försvarlig försörjningskedja, där våra partners och producenters strikta krav på hållbarhet och socialt ansvar går hand i hand med livsmedelssäkerhet.

Kraven beskrivs i vår uppförandekod som bygger på principerna i FN:s Global Compact med krav på bl.a. barnarbete, mänskliga rättigheter, diskriminering, anti-korruption, miljö och säkerhet.

En hälsosam och säker arbetsplats

Det ska vara hälsosamt att gå till jobbet, både fysiskt och psykiskt, och den sunda arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar.

Trivsel och passion är nära sammanlänkade för oss. När något och någon trivs är det för att det utvecklas och mår bra. Vi vill att trivslen ska vara tydlig i allt vi gör. För os handlar välbefinnande om att ge utrymme för att de goda idéerna, lösningarna och relationerna ska gro och växa sig friska, starka och värdefulla.

Säkerhet är en absolut högsta prioritet i vårt dagliga arbete och vi optimerar och utvärderar löpande processer. Medarbetarna vidareutbildas så att de är utrustade med den senaste kunskapen och verktygen som kan bidra till en bra, hälsosam och säker arbetsplats.

Aktiv del av det lokala samhället

Vi är en aktiv del av det lokala samhället. Med stöd och sponsring till flera lokala föreningar bidrar vi till utvecklingen av det lokala livet och ett aktivt fritidsliv.

Utbildning och generering av ny kunskap är en av hörnstenarna i att utveckla värdegemenskapen. Därför är vi godkända som praktikplats och ingår i samarbeten med elever och studenter från läroanstalter, där vi gemensamt inspirerar och delar med oss ​​av vår kunskap.

Läs om tidigare praktikanter nedan.

 

Laborant

 

Livsmedelsteknolog

 

Produktionsingenjör

 

Handelsekonom

 

Handelsekonom

 

Laborant

Det är viktigt för oss att engagera oss i det lokala livet och ett aktivt fritidsliv. Det är därför vi sponsrar:

Biodling och blomsteräng

Industrikvarteret i västra Kolding vid huvudkontoret i Danmark har fått liv och färg med både bikupor, blomsterängar och fleråriga trädgårdar.

 

Läs mer om vårt pågående arbete med både bin och blommor.

 

Fyra mål i fokus

Vi har valt att arbeta med fyra av FN:s världsmål.

För varje mål arbetar vi med konkreta initiativ där vi kan sätta våra resurser i spel och göra skillnad.

 

Målet är att vi ska stoppa hunger, uppnå livsmedelssäkerhet, förbättra kost och främja ett hållbart jordbruk.


Våra initiativ är att:

 • säkerställa tillgänglig mat genom inköp från hela världen
 • säkerställa och följa upp på att våra partners och tillverkare lever upp till överenskomna standarder
 • efterleva livsmedelssäkerhet och lagstadgade krav

Fall: Högsta livsmedelscertifiering – det visar vilka vi är

Vi är stolta över att våra lösningar är resultatet av ett kompromisslöst förhållningssätt till kvalitet, där certifieringarna är ett bevis på vårt höga kvalitetsarbete.

Vi har den högsta livsmedelscertifieringen på Global Food Safety Initiative-nivå (GFSI) och den högsta smileystatusen i det danska smileysystemet.

 

Målet är att främja hållbar, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla


Våra initiativ är att:

 • anställa flexarbetare med respekt för den enskildes hänsyn
 • samarbete med Kolding Kommun om praktikinsatser med löpande dialog och arbetsprövning av människor i utkanten av arbetsmarknaden
 • ta ansvar för ungas utbildning
 • ta ansvar för den enskilde medarbetarens välbefinnande med jobbstatus, trivselundersökningar och arbetsplatsbedömningar
 • säkerställa löpande kommunikation och information till anställda
 • anställa medarbetare utifrån personliga och professionella kompetenser
 • förbjuda diskriminering på grund av ålder, kön, ras eller religion

Bonusinfo

Under 2021 var 7 % av Procudans anställda flexarbetare och 12 % under 2021 var studenter under utbildning.

Dessutom är mer än hälften av Procudans anställda kvinnor – både bland anställda och i ledningsgruppen.

 

Fall: Från praktik till fast anställning

Laboratorieassistent Maria Del Mar Caparrós Morales är ett bra exempel på hur ett företagsbesök kan gynna studenten. Maria fick insikt, kunskap och intresse för Procudan efter att ha besökt företaget.

Företagsbesöket resulterade i praktik, ett genomfört uppdrag och en fast anställning på Procudan, vilket varit värdefullt för Maria och inte minst värdeskapande för Procudan.

Målet är att säkerställa hållbara konsumtions och produktionsformer.


Våra initiativ är att:

 • bli certifierade inom miljöledning i enlighet med ISO 14001-standarden
 • välja miljövänlig el, som garanterar att ursprungsgarantierna för förnybara energikällor kommer från ospecificerade nordiska vindkraftverk.
 • minska vattenförbrukningen med 80 % eftersom vi använder återvinningsbara behållare för flytande livsmedel
 • byta ut lampor på lager och i produktionsområdet med LED-lysrör med längre livslängd, vilket leder till en minskning med 65 % av elförbrukningen för belysning i företaget
 • byta ut kylare i ProCera ostvaxtillverkning med nytt och miljövänligt kylsystem med värmeåtervinning, vilket ger en total energibesparing på 65 % jämfört med den gamla kylaren
 • avfallssortera och återvinna avfall och överskottsprodukter

Fall: Innovativt utvecklingsprojekt med fokus på arbetsmiljö och arbetsflöden

Vi ser in i en innovativ framtid, där de manuella processerna i produktionen ersätts med nya och spännande teknologier till förmån för arbetsmiljön och arbetsflödena.

Vistartade i samarbete med Danmarks Teknologiska Institut där en GTS-specialist kom förbi för att utvärdera processerna, avslöja utmaningarna och få insikt i automationslösningarna.

Specialisten hade stor insikt i och förståelse för de utmaningar som Procudan hade. Utmaningar med att lyfta släta och tunga plattar på 5kg, packa i kartonger och sätta kartonger på pallar. Dessa utmaningar togs upp och de många goda förslagen för att automatisera processerna har redan kommit på plats.

 

Målet är att vi ska stödja fredliga och inkluderande samhällen, ge alla tillgång till rättsstatsprincipen och bygga effektiva, ansvarsfulla och inkluderande institutioner på alla nivåer.


Våra initiativ är att: 

 • se till att ingredienserna och förpackningarna vi köper kommer från tillverkare som respekterar och agerar i enlighet med grundläggande mänskliga rättigheter
 • prioritera leverantörer som är medlemmar i Sedex
 • ha kontroll över föreningsfrihet och jämställdhet över kön, ålder, ras och religion
 • att kontinuerligt undersöka både den fysiska och psykiska arbetsmiljön på arbetsplatsen
 • skapa trivsel och säkerställa en platt kultur på arbetsplatsen
 • omfatta alla anställda genom en överenskommelse i anställningsavtalen

Fall: Fokusera på kärnvärden med perspektiv på sportens värld

Vår identitet bygger på fyra värden: Proaktivitet, Respekt, Effektivitet och Trivsel.

De olika kärnvärdena förmedlades till årets nyårsreception i januari 2022, där kärnberättelsen sattes i perspektiv för idrottens värld.

Ett lag ska kunna samarbeta, stötta varandra och fokusera på sina och varandras styrkor och svagheter.