Corporate Social Responsibility

CSR: Från kunskapsdelning till miljöhänsyn

Procudan är en ansvarsfull livsmedelsverksamhet. Vi tar ansvar för oss själva och för våra lösningar och produkter, och vi åtar oss även ett samhällsansvar, som bland annat täcker kunskapsdelning och miljöhänsyn.

Vi har utvecklat en etisk försvarbar distributionskedja, där de strikta kraven på hållbarhet och socialt ansvar hos våra samarbetspartner och producenter går hand i hand med livsmedelssäkerhet.

Kraven finns beskrivna i vår uppförandekod som är baserad på principerna i FN Global Compact med krav som rör bl.a. barnarbete, mänskliga rättigheter, likabehandling, antikorruption, miljö och säkerhet. 

Se vår CSR-policy.

Hållbart inför framtiden

Jordens resurser är värdefulla på mer än ett sätt, och de bör därför användas på ett ansvarsfullt sätt. Med fokus på optimal användning av råvarorna bidrar vi till att minska mängden spill- och restprodukter och säkra återanvändning av råvaror som ett alternativ till att slänga dem. 

Vi prioriterar hållbarhet och miljöhänsyn genom hela distributionskedjan.

Billede Aktiv del af lokalsamfundet

Aktiv del av lokalsamhället

Procudan är aktiva i lokalsamhället. För att stödja lokala föreningar stöder och sponsrar vi dessa, vilket gynnar lokallivet och främjar ett aktivt fritidsliv.

Utbildning och generering av ny kunskap är en av grundstenarna. Därför har vi godkänts som praktikplats och ingår i samarbeten med elever och studerande från utbildningsinstitutioner där vi gemensamt inspirerar och delar vår kunskap.

En hälsosam och säker arbetsplats

Det ska vara hälsosamt att gå till arbetet, både fysiskt och psykiskt, och en hälsosam psykisk arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar.

Säkerhet är absolut högsta prioritet i vårt dagliga arbete, och vi optimerar och utvärderar löpande våra processer. Medarbetarna vidareutbildas, så att de alltid har den senaste kunskapen och de modernaste verktygen.

Trivsel är ett grundläggande värde hos Procudan.

 

Ska vi prata?