Utvecklas värde gemensamt

Relationsburen strategi förbättrar samarbetet i distributionskedjan.
Skrivet den 26.01.2017
Utvecklas värde gemensamt

Kontakta din Procudan Account Manager26. Januari 2017
Källa: Stramkæden

Relationsburen strategi förbättrar samarbetet i distributionskedjan

I projektet Stram Kæden har en rad verksamheter fått hjälp att skapa ett närmare samarbete i distributionskedjan genom olika optimeringsåtgärder tillsammans med sina leverantörer. Genom mer än 100 insatser med olika verksamheter kan deltagarna förvänta sig förtjänster på sammanlagt över 100 miljoner kronor. Dessa förtjänster realiseras bland annat genom ökad produktivitet, bättre kvalitet, nya och smartare produkter, bättre logistik samt mindre bundet rörelsekapital.​

Genom processerna har varje verksamhet arbetat i nära samarbete med sina utvalda leverantörer. För att kunna optimera samarbetet måste båda parter nämligen vara villiga att gå in i en öppen och ärlig process. Det har krävt att båda parter går in i interaktionsprocesser som tidigare kan ha präglats av friktion och konflikter. Vissa verksamheter har haft lätt att etablera en ny samarbetsform och skapat gemensamma mål om förbättringar, medan andra verksamheters processer har karaktäriserats av flera utmaningar.

Varför fungerar det?

Men vad är det som avgör om en process och dess resultat blir en framgång? Vilka mekanismer är utslagsgivande för huruvida leverantörssamarbetet kan komma att fungera? Detta kan delvis förklaras genom samarbetets relationsburna koordinering.

I de flesta byråkratiska organisationsformer baserade på tydlig hierarki, beslutsvägar, administrativa system och processer utförs koordineringen av ledare från funktionella silor. Detta kan skapa utmaningar när koordinering ska ske tvärs över de funktionella silorna och mellan organisationer. När verksamheter samarbetar med leverantörer är det precis sådana utmaningar som dyker upp när koordinering ska ske tvärs över dessa ramar – både internt och mellan verksamheter.

Relationsburen koordinering är den relation som byggs upp genom en direkt (arbetsrelaterad) kontakt mellan medarbetarna på båda sidor om bordet i distributionskedjan. De baseras på sociala nätverk och överskrider funktionella och organisatoriska gränser. En sådan strategi för koordinering är ofta mer effektiv, då både verksamhetens och leverantörens representanter får större spelrum för att fatta beslut och uppnå resultat. Detta kan både minska spill och säkra en mer produktiv användning av resurser.

Genom att förbättra arbetsrelationen mellan de olika medarbetarna kan kommunikationen också förbättras. Det finns tre karaktärsdrag för de förutsättningar som bäst gynnar koordinering och prestation mellan de inblandade:

  • Gemensamma mål som är överordnade deltagarnas egna specifika funktionella mål.
  • Gemensam kunskap som gör det möjligt för deltagarna att se hur de enskilda uppgifterna står i relation till den överordnade processen.
  • Ömsesidig respekt som gör det möjligt för deltagarna att bryta ner statusbarriärer som annars kan hindra dem från att se och räkna med andras arbete.

Dessa karaktärsdrag understöds av kommunikativa processer som stöder koordinering och prestation. I synnerhet frekvens, punktlighet och precision är viktigt för att undvika att problem uppstår. Dessutom är det viktigt att skapa fokus på problemlösning istället för kritik.

Exempel: En knackig start

En verksamhet och en av deras leverantörer träffade varandra första dagen med korslagda armar och en kritisk ton där båda sidor antog en defensiv position om de befintliga utmaningarna i samarbetet. Kritiken gick så långt att den ena parten började leta bevis i tidigare mailkorrespondens för att bevisa sina anklagelser. Resultatet av detta var att debatten för förbättrat samarbete stannade av. Detta är ett utmärkt exempel på hur bristande ömsesidig respekt kan leda till kritik istället för en lösningsorienterad respons till problemet, och i slutändan resulterar det i att relationen brister och optimeringsprocessen stannar upp. Ömsesidig respekt ökar chanserna för en öppen kommunikation, vilket ökar sannolikheten för delad kunskap och problemlösning. Detta ömsesidiga stärkande av leverantörsförutsättningar och kommunikation lägger grunden till koordinerad kollektiv handling. Ett sätt på vilket verksamheterna ändå har lyckats överkomma oenigheter och hitta respekten i relationen igen, är genom att fokusera på gemensamma uppgiftsbaserade mål. Därmed har de skapat fokus på att hitta lösningar till utmaningar och komma vidare med samarbetet.

Exempel: En bra utgångspunkt

En verksamhet hade redan ett gott och välfungerande samarbete med sin leverantör. De två verksamheterna har flera personliga relationer, och vissa medarbetare från kärnverksamheten har tidigare varit anställda hos leverantören. Kommunikationen skedde öppet och med tillit, och båda verksamheterna var öppna med sin dagordning för vad de ville optimera i samarbetet. Ingen av parterna var rädda för att erkänna eventuellt bristande kunskap i varandras processer, så att de kunde förklaras, förtydligas och optimeringspotential kunde undersökas tvärs över verksamheterna. Båda parterna hade med sig starka kompetenser från alla funktioner i produktionskedjan, och beslutsfattande kompetenser tillsattes, vilket gjorde att processerna fortskred snabbt och beslut och kompromisser fattades på plats. Därmed skapades en punktlig och effektiv kommunikation tvärs över funktioner, och byråkratiska blinda fläckar raderades och samlades till en helhetsförståelse av verksamhetens samlade arbetsflöde. Detta gav insikter i hur den enskilda funktionen bidrar till de andra och till det samlade arbetsflödet i organisationen.

Vad gör vi nu?

Som verksamhet är det konkret en rad åtgärder som kan integreras i leverantörssamarbetet för att öka koordinering och prestation:

  • Fastställ en rad regelbundna möten som inte sker i samband med pris- eller avtalsförhandling, och som därmed uteslutande kan fokusera på samarbetet.
  • Sänk garden och undvik att gå i försvarsposition i dialogen. Det är viktigt att öppna upp och visa er verksamhet och ert produktionsflöde för att kunna förstå varandras styrkor och utmaningar.
  • Identifiera optimeringspotential tillsammans, genom att se på det samlade flödet tvärs över distributionskedjan.
  • Släpp dina antaganden och tro inte att du vet vad dina kunder eller leverantörer kan och vill. Har du någonsin frågat dem?

Läs artiklen som PDF (danska)